> over doopsgezinden > wat beweegt ons?

Wat beweegt ons?

Ruimte voor verschillen 
De doopsgezinde gemeenschap kenmerkt zich door een grote vrijheid van geloofsbeleving. Dat blijkt onder meer als mensen lid worden van bijvoorbeeld onze doopsgezinde gemeente. Zij leggen dan, zoals dat heet, belijdenis van hun geloven af. Die belijdenis mag je zelf schrijven. En daarin verwoord je dan, wat het geloven voor jou of u betekent.
Op grond van die belijdenis wordt men gedoopt, tenzij dit al in een andere kerk was gebeurd. Zo treed je toe tot de gemeente.
Er is veel ruimte voor onderlinge verschillen, en veel respect voor anderen. Dit blijkt uit veel samenwerking met gelovigen uit andere geloofsgemeenschappen. De doopsgezinden zijn dan ook van harte lid van de landelijke Raad van Kerken,de lokale raad en het pastoresconvent. 

Een vrije keus
Doopsgezinden vinden dat de keuze voor het geloof een vrije en bewuste keuze van volwassen mensen is. Je wordt gedoopt nadat je je eigen geloofsbelijdenis hebt uitgesproken. Door de doop verbind je je aan God en kies je voor een gezamenlijke weg in de gemeente. Anderen kiezen er voor om zich nog niet te laten dopen maar wel mee te doen in de gemeente. Deze belangstellenden (vrienden genoemd) zijn zeer actief betrokken zijn bij onze activiteiten. 

Samen zoeken
De Bijbel wordt gelezen en besproken, met moderne ogen. Wij houden rekening met de tijd, de plaats en de omstandigheden waarin de verhalen zijn ontstaan. Samen zoeken we naar de betekenis die de teksten ook voor deze tijd kunnen hebben. Al heel lang zijn de Bergrede (Matteüs hoofdstuk 5 t/m 7) en het gebod "Je zult God boven alles liefhebben en je naaste als jezelf" belangrijke bijbelse richtingwijzers voor doopsgezinden. In onze gespreksgroepen worden verschillende onderwerpen rond geloof en dagelijks leven besproken. 

Woorden en daden
Geloof en leven, woorden en daden zijn voor doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dat kader is het werken aan vrede belangrijk. Er is bijvoorbeeld een landelijk Werkverband Geweldloos Samenleven waar naar manieren wordt gezocht om de bijbelse boodschap van vrede op eigentijdse wijze te vertalen en in praktijk te brengen.
Zij organiseren onder meer cursussen Mediation voor groepen binnen en buiten de kerk voor het vreedzaam oplossen van conflicten. De Stichting Doopsgezind WereldWerk combineert werken aan vrede met hulpverlening in noodsituaties.
De doopsgezinde Zending ondersteunt opbouw- en onderwijsprojecten in binnen- en buitenland. 

Ontmoeting
Doopsgezinden zijn sterk op elkaar betrokken, delen vreugde en leed, zien naar elkaar om en vergeten anderen niet.
Om elkaar te inspireren en van elkaar te leren zijn ontmoetingen onmisbaar.
Aan leden en belangstellenden biedt de plaatselijke geloofsgemeenschap, de gemeente, daartoe de ruimte. Met al haar activiteiten en ontmoetingen is de gemeente een belangrijke plek waar de leden en belangstellenden verder kunnen groeien in gelovig leven. Zij is zowel een plaats van geborgenheid als van uitdaging. 

Ruimte
Geloven in Nederland spreekt niet meer vanzelf. Toch zijn mensen nog steeds op zoek naar zingeving en geestelijke verdieping. 
Doopsgezinde gemeenten willen open plaatsen zijn waar ruimte is om zonder de druk van leerstellingen na te denken over geloof en leven en om vorm te geven aan spiritualiteit. Ook de broederschapshuizen bieden de ruimte en een open sfeer als basis voor bezinning op waarden en overtuigingen. Ze staan open voor gasten, ongeacht religie of levensbeschouwing. Iedereen is er welkom voor een vakantie, conferentie of vergadering. 

Organisatie
In Nederland zijn er anno 2007 zo'n 119 gemeenten met in totaal ruim 9.700 leden en vele belangstellenden. De zelfstandige gemeenten zijn verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), in 1811 opgericht om de opleiding van predikanten aan het Seminarie te stroomlijnen. Dit Doopsgezind Seminarium  werkt sinds 2003 samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam en verzorgt de scholing en nascholing van doopsgezinde predikanten en voorgangers. Ook worden er cursussen voor gemeenteleden georganiseerd. Het Doopsgezind Centrum Gemeenteopbouw (DCG) ondersteunt de gemeenten, met respect voor hun zelfstandigheid, bij de opbouw onder andere door het opzetten van cursussen en trainingen. 

Activiteiten
Er is in de landelijke Broederschap veel aandacht voor de jeugd. Kinderkringen, zondagsvieringen, zomerkampen worden landelijk, regionaal en door gemeenten georganiseerd (zie jeugdwerk).
Veel van onze leden zetten zich op uiteenlopende terreinen in. Landelijk bijvoorbeeld in: Historisch onderzoek door het Seminarium en Doopsgezinde Historische Kring, het uitgeven van het magazine Doopsgezind NL, het organiseren van retraites door de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB), organiseren van jongerenweekenden met de Werkgroep Midden Nederland (WMN), om er maar een paar te noemen.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl